Algemene voorwaarden

De eigenaar van de website gehost op www.radsow.com (de "Site") is de entiteit Montparel, die actief is onder de handelsnaam Radsow ("Montparel"), waarvan de identificatiegegevens als volgt zijn:

Hoofdkantoor: 23 Rue Nollet, 75017, 17eme Arrondissement, Parijs, Frankrijk.

E-mailadres: info@radsow.com

Registratiegegevens: FR01897800827.

Toegang tot de site

De Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik regelen de toegang tot en het gebruik van de site die Montparel ter beschikking stelt aan internetgebruikers om informatie te verstrekken over Montparel, haar producten en/of diensten.

De inhoud van de Site is uitsluitend bestemd voor personen ouder dan veertien (14) jaar, en daarom, wanneer de gebruiker zich registreert op de Site om te ontvangennieuwsbrieven,verklaren ze dat ze die leeftijd hebben. Daartoe behoudt Montparel zich het recht voor om de gebruiker op elk moment om een bewijs van leeftijd te vragen. Indien Montparel vaststelt dat de gebruiker minderjarig is of dat de gebruiker niet of niet correct voldoet aan het verzoek van Montparel, zal Montparel de gebruiker uitschrijven.

Toegang tot en gebruik van de Site door de gebruiker impliceert aanvaarding van deze Voorwaarden voor toegang en gebruik. Lees daarom zorgvuldig de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik wanneer u van plan bent de site te gebruiken, want deze kunnen op elk moment worden aangepast en/of gewijzigd en blijven van kracht op basis van hun publicatie totdat ze worden vervangen door andere. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden voor toegang en gebruik, verzoeken wij u de site en de inhoud ervan niet te gebruiken.

Gebruikersaccount

Zodra de gebruiker zich op de site registreert, zal Montparel de account en wachtwoorden aan de gebruiker meedelen via de door de gebruiker aangegeven contactmethode.

Gebruik van de site

De gebruiker verbindt zich ertoe en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor een zorgvuldig gebruik van de Site en van de informatie over de producten en/of diensten die erop staan, met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving, de goede zeden en gebruiken, de openbare orde en deze Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik.

Bijgevolg verbindt de gebruiker zich ertoe :

 1. Respecteer de rest van de gebruikers van de site.
 2. Geen opmerkingen te maken of inhoud te plaatsen die (i) illegaal, gewelddadig, pornografisch, racistisch of denigrerend is; en/of (ii) ongepast is of geen verband houdt met de zaken, producten en/of diensten van Montparel.
 3. Geen handelingen te verrichten die tot doel hebben de Site te beschadigen, onbruikbaar te maken en/of te overbelasten of het normale gebruik en/of de werking ervan op enigerlei wijze te verhinderen.
 4. Geen inhoud te verzenden die virussen kan bevattenscriptsof andere kwaadaardige code of programma's met destructieve of schadelijke eigenschappen of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van software of hardware te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
 5. De veiligheid van de Site niet te verstoren of op enigerlei wijze te beïnvloeden of misbruik te maken van de middelen, diensten en producten die op de Site beschikbaar zijn.
 6. De Site niet openen, wijzigen, aanpassen en/of reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins verstoren.
 7. Geen gegevens of hyperlinks op de site te plaatsen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan doorMontparel in overeenstemming met de bepalingen van het "Linkingbeleid (links)".
 8. Vraag geen inloggegevens of toegang tot een account van een andere gebruiker.
 9. Voer geen handelingen uit die de goede werking van de Site kunnen uitschakelen, overbelasten of belemmeren.
 10. Niet meer dan één persoonlijke account per gebruiker aanmaken.
 11. De op de Site geregistreerde rekening niet te gebruiken voor financiële doeleinden.
 12. Deel uw identificatiegegevens niet en verricht geen handelingen die de veiligheid van uw account in gevaar brengen.
 13. Communiceer naar Montparel, via de info@radsow.com accountelk veiligheids- of privacyincident met betrekking tot uw account.
 14. Uitloggen van hun gebruikersaccount zodra zij klaar zijn met de toegang tot en het gebruik van de Site.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat in geval van niet-naleving van de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik of enige andere voorwaarde op de site, Montparel zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site te beperken, op te schorten en/of te beëindigen en hiertoe de nodige technische maatregelen te nemen.

Montparel streeft ernaar de site in goede staat te houden, fouten te vermijden of, indien nodig, te herstellen, en de inhoud van de site naar behoren bij te werken. Montparel garandeert echter niet de beschikbaarheid en continuïteit van de toegang tot de site of de afwezigheid van fouten in de inhoud ervan, noch dat de site tijdig wordt bijgewerkt.

Montparel behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, verwijderingen en/of updates aan te brengen in de informatie op de site, de configuratie of presentatie ervan.

Verantwoordelijkheid

De toegang tot de Site en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op de Site geschieden op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de account- en identificatiegegevens te waarborgen.

Montparel is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

 1. Voor alle schade en/of nadeel die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op de site, met name informatie betreffende andere derden dan Montparel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de introductie van virussen en/of computeraanvallen.
 2. Voor alle schade en/of nadeel die gebruikers kunnen lijden als gevolg van oneigenlijk gebruik van de Site of storingen, onderbrekingen, afwezigheid en/of communicatiestoringen.
 3. Voor elke schade en/of schade aan de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de Site.
 4. Voor elke inbreuk op de site, of een van de elementen ervan, gepleegd door een andere entiteit dan Montparel.
 5. Voor elke inbreuk als gevolg van het niet implementeren door de gebruiker van tijdige updates/versies ontvangen van Montparel.
 6. Voor elke inbreuk als gevolg van het gebruik van de Site die niet in overeenstemming is met de voorwaarden die zijn toegestaan krachtens de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik en alle andere toepasselijke voorwaarden.
 7. Voor elk incident, opschorting, onderbreking of storing van het internet die de beschikbaarheid en/of de continuïteit van de toegang ertoe verhindert.

De gebruiker is aansprakelijk voor elke vorm van schade die Montparel of derden kunnen lijden ten gevolge van de niet-naleving van de verplichtingen waaraan hij/zij is onderworpen krachtens de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik of de wetgeving die van toepassing is op het gebruik van de site.

Blog

Gebruikers van de site kunnen hun eigen commentaar op de blog van Montparel invoeren in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in de voorwaarden voor toegang en gebruik.

De persoon die in elk geval als afzender van het commentaar is geïdentificeerd, is daarvoor verantwoordelijk. De opmerking geeft in geen geval de mening van Montparel weer.

Montparel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden in de gepubliceerde commentaren, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de opname van de commentaren.

De gebruiker die het commentaar publiceert, verleent Montparel het recht om het te reproduceren, te gebruiken, te verspreiden, publiekelijk te communiceren of op een andere manier te behandelen in welk medium dan ook.

De gebruiker verklaart tevens dat hij/zij de eigenaar is van de rechten op de eventuele commentaren, of garandeert dat hij/zij over de nodige rechten en machtigingen van de auteur beschikt voor het gebruik ervan door Montparel.

Montparel is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik, de reproductie, de verspreiding of de openbare mededeling of enige andere activiteit die wordt uitgevoerd op de inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden, zonder dat de gebruiker de nodige toestemming van de eigenaars heeft gekregen om het gebruik dat hij/zij van plan is uit te voeren, uit te voeren.

Sociale netwerken

Montparel heeft profielen op sommige sociale netwerken (zoalsFacebookenInstagram) voor het verstrekken van informatie over haar producten en/of diensten.

Gebruikers die lid worden van een van de sociale netwerkprofielen van Montparel moeten de voorwaarden van het betreffende sociale netwerk respecteren en naleven.

Montparel kan de volgende acties ondernemen:

 • Toegang tot de publieke informatie van het profiel van de gebruiker.
 • Stuur individuele berichten via sociale netwerkkanalen, indien toegestaan.
 • Update de profielstatus die moet worden weergegeven in het profiel van de gebruiker.

Montparel behoudt zich het recht voor om wedstrijden, promoties en/of sweepstakes te houden via haar sociale media-accounts.

Reclame

Montparel kan reclame en/of sponsorcontent van derden op de site opnemen. Adverteerders en sponsors zijn er zelf verantwoordelijk voor dat materiaal dat voor opname op de Site wordt aangeboden volledig voldoet aan de wetgeving die in elk geval van toepassing is.

Bijgevolg kan Montparel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden en/of onregelmatigheden in de inhoud van de advertenties of die van de sponsors, noch voor het niet naleven van de toepasselijke wetgeving.

Link-beleid

a) Links naar de site

Derden die voornemens zijn op een website ("Link Site") om een link naar de site of een frame met de site op te nemen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van Montparel verkrijgen.

In geen geval impliceert de toestemming van Montparel dat zij de inhoud en/of diensten van de Link Site goedkeurt, promoot, garandeert en/of aanbeveelt of dat zij verantwoordelijk is voor de inhoud van de Link Site.

De gekoppelde site moet voldoen aan de geldende wetgeving en mag geen eigen of door derden geproduceerde inhoud hosten die illegaal en/of schadelijk (gewelddadig, racistisch, denigrerend, enz.) en/of ongepast of niet relevant is voor de producten en/of diensten van Montparel.

In geval van niet-naleving van een van de bovenstaande voorwaarden, zal Montparel onmiddellijk de toestemming die aan de linkende site is gegeven intrekken en de link verwijderen.

b) Links naar andere websites

De Site kan verschillende links bevatten die de gebruiker toegang geven tot andere websites ("Gelinkte Sites").

Het bestaan van gekoppelde sites houdt geen aanbeveling, goedkeuring, identificatie en/of overeenstemming in van Montparel met de verklaringen, inhoud en/of diensten die via de gekoppelde sites worden aangeboden.

Daarom is Montparel niet verantwoordelijk voor de inhoud, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere voorwaarden van de gekoppelde sites, en is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het controleren en aanvaarden ervan telkens hij/zij deze sites bezoekt en gebruikt.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, ontwerpen, databanken, onderliggende software (inclusief broncodes), alsmede de verschillende elementen waaruit de Site bestaat (teksten, grafieken, foto's, video's, geluidsopnamen, kleurencombinaties, enz.) De inhoud van de site (tekst, grafieken, foto's, video's, geluidsopnamen, kleurenschema's, enz.), de structuur, selectie en volgorde ervan zijn eigendom van Montparel of, indien van toepassing, haar licentiegevers.

De onderscheidingstekens op de site zijn eigendom van Montparel of haar licentiegevers. Evenzo zijn de domeinnamen www.radsow.com waarop de site wordt gehost, eigendom van Montparel.

Via deze Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden de site, de inhoud ervan en/of de kenmerkende tekens en domeinnamen van Montparel te reproduceren, te transformeren, te verspreiden, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, te extraheren en/of te verspreiden in elke andere vorm die niet uitdrukkelijk is toegestaan.

Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud, evenals schade aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Montparel, kan aanleiding geven tot de uitoefening van de acties die er wettelijk mee overeenstemmen en tot de verantwoordelijkheden die eruit kunnen voortvloeien.

Bescherming van persoonsgegevens

De aspecten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de Site worden geregeld in het Privacybeleid, dat hier kan worden geraadpleegd.

Gedeeltelijke nietigheid

Indien een van de bepalingen van de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zou worden verklaard, zal deze nietigheid of onverbindendheid alleen gevolgen hebben voor de genoemde bepaling of het deel ervan dat nietig of onverbindend is, en zal deze voor het overige van kracht blijven, en zal de genoemde bepaling of het deel ervan dat is getroffen, geacht worden niet van kracht te zijn.

Voor deze doeleinden zullen de Voorwaarden voor toegang en gebruik alleen ophouden geldig te zijn met betrekking tot de ongeldige of onwerkzame bepaling, en zal geen enkel ander deel of bepaling daarvan ongeldig, nietig, aangetast of beïnvloed worden door een dergelijke ongeldigheid of onwerkzaamheid.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de toegang tot en het gebruik van de Site is de Franse wetgeving van toepassing.

In geval van conflict of discrepantie bij de interpretatie en/of toepassing van de Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik, zijn de bevoegde rechtbanken die waarin de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien.

VRAGEN EN CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@radsow.com.

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
Januari,februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Artikelen niet in voorraad. Nog maar [max] op voorraad.
Toevoegen aan verlanglijstBlader door de verlanglijstWensen verwijderen
Carrinho

Je mandje is leeg.

Bekijk de winkel

Adicionar nova compra Editar nota
Entrega estimada
Een kortingscode toevoegen

Entrega estimada

Een kortingscode toevoegen

De kortingscode werkt op het moment van betaling.